Login

Hasło
Pamietaj mnie


Zapomniałem Hasła
Strona GłównaRekrutacja 2021LOGORejestracjaPomocZaloguj
Nowy plan lekcji
Plan lekcji
od 1 lutego 2021
Menu
Strona Główna

Aktualności
Informacje
Sport
Archiwum newsów
Zdjęcia

> NASZA SZKOŁA

Rekrutacja 2021
LOGO
Kontakt, Położenie
RODO
Nauczyciele
Uczniowie
RADA RODZICÓW
Samorząd Uczniowski
LOGOPEDA
Pedagog szkolny
Dokumenty
Współpraca z Ukrainą

> SPORT

Archiwum wyników
Kalendarz imprez 19/20
Rekordy szkoły
Sportowa historia

> ARCHIWUM

Historia Szkoły
Kronika szkolna
Nasze klasy
Pierwsza WWW

> INNE

Foto ZOOM

Rejestracja
Pomoc
Zaloguj


Moje dziecko w szkole i przedszkolu -

poradnik

Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Bot-Łapacz Panel
Ostatnie sprawdzenie: : 06:28:29
Wykrytych liczba: : 0
Ostatnie sprawdzenie ID: : 269
LOGOPEDA 2015-16


"Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać "...
Leon Kaczmarek- ojciec polskiej logopedii

Zajęciami objęci są uczniowie klas I-VI, u których występują wady wymowy.
Do zajęć kwalifikowane są dzieci na podstawie przesiewowych badań mowy przeprowadzanych na terenie szkoły na początku roku szkolnego. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego na udział w zajęciach zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie dziecka.

Zajęcia odbywają się raz tygodniu, w grupach do 4 osób, a w uzasadnionych przypadkach, indywidualnie. Zajęcia odbywają się w gabinecie logopedycznym (sala 46/III piętro).

Celem terapii logopedycznej jest m.in.
· korygowanie wad wymowy
· rozwijanie mowy
· wywoływanie utrwalanie prawidłowych wzorców wymowy
· rozwijanie słuchu fonemowego i funkcji słuchowo-językowych
· rozwijanie umiejętności czytania i poprawnego pisania.

Cele te osiągane są poprzez wykonywanie określonych ćwiczeń odpowiednio dobranych i przygotowanych dla każdego ucznia. Dzieci mają obowiązek prowadzenia zeszytu, w którym zapisywane są ćwiczenia do wykonywania w domu. Dla prawidłowego przebiegu terapii niezbędna jest współpraca z rodzicami (opiekunami) dziecka, powtarzanie ćwiczeń w domu służy utrwalaniu materiału realizowanego na zajęciach.
Zajęcia urozmaicane są odpowiednio dobranymi grami i zabawami dydaktycznymi, ćwiczeniami oddechowymi i ruchowymi, itd.

10 zasad domowej profilaktyki logopedycznej


- “Włącz się” do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka.

- Analizuj przyrost jego umiejętności językowo – komunikacyjnych,a w wypadku słabego przyrostu skontaktuj się ze specjalistą.

- Zawsze mów zrozumiale do dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy – ucz je powtarzać.

- Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem, czytanym – naucz je obcować z książkami i dbać o nie.

- Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek i prostych piosenek.

- Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki do rysowania i malowania.

- Dbaj o odpowiednią dietę dziecka – zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro – i makroelementy.

- W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z pedagogiem lub psychologiem.

- Szanuj indywidualność dziecka i ucz je samodzielności
w każdej dziedzinie życia.


Jakie są przyczyny zaburzeń mowy?


Do najczęstszych przyczyn wad wymowy zalicza się:
- zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego (wady zgryzu, anomalie zębowe, nieprawidłowa budowa języka, nieprawidłowa budowa podniebienia, rozrost trzeciego migdałka, polipy, skrzywienie przegrody nosowej, przerost śluzówki nosa),
- osłabienie słuchu fizycznego,
- schorzenia układu oddechowego – nieprawidłowe oddychanie,
- opóźnienie lub zaburzenie słuchu fonematycznego,
mała sprawność narządów artykulacyjnych,
- zaburzenia emocjonalne,
- nieprawidłowe wzorce mowy.REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

1. W zajęciach uczestniczą dzieci potrzebujące terapii logopedycznej, zakwalifikowane przez logopedę szkolnego.
2. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2- 4 osobowych.
3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka, otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów na zajęciach.
5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do systematycznego kontaktu z logopedą - przynajmniej 1 raz w semestrze.
6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.
- w miarę możliwości rodzic/opiekun informuje logopedę o nieobecnościach dziecka na zajęciach logopedycznych.
- trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na terapię i objęcie terapią dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce i potrzebujących pomocy.

7. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.

8. Rodzice/opiekunowie powinni pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.

9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz SYSTEMATYCZNEGO utrwalania ćwiczeń w domu.

10. Rodzic/opiekun jest pozytywnie nastawiony do pracy, która czeka go w związku z trudnościami dziecka.Znaczenie mowy w dojrzałości szkolnej i nauce


Dlaczego mowa ma takie istotne znaczenie w dojrzałości szkolnej i nauce?
Ponieważ zapobieganie i korekcja wad wymowy, to również zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Dziecko, które źle mówi najczęściej pisze z błędami, słabo czyta a także przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się.
Należy pamiętać, że mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a jej prawidłowy rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Jeśli proces rozwoju mowy przebiega prawidłowo, dziecko prawidłowo myśli, nabywa nowych umiejętności słownych i językowych, rozwija myślenie abstrakcyjne, prawidłowo stosuje zasady gramatyczne.
Prawidłowy rozwój mowy stanowi obok właściwego poziomu funkcji intelektualnych, precyzyjnych i motorycznych bardzo istotny element dojrzałości szkolnej dziecka. Od ucznia rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej oczekuje się już swobodnego wypowiadania się na bliskie mu życiowo tematy, umiejętności powtórzenia usłyszanego opowiadania, powiedzenia z pamięci wierszyka, słownego opisu obrazka. Dziecko w wieku 7 lat powinno mówić pełnymi zdaniami, poprawnie zbudowanymi pod względem gramatycznym. Jednak praktyka wskazuje na to, że ponad 25% dzieci rozpoczynających naukę szkolną ma problemy z mówieniem i poprawnym wymawianiem głosek. Badania dowodzą również, że zaburzenia mowy występują o wiele częściej u dzieci doznających niepowodzeń w nauce, niż u ogólnej populacji szkolnej.
Związek zaburzeń mowy z trudnościami w nauce ma charakter dwustronny. Z jednej strony zaburzenia mowy przyczyniają się do powstawania trudności w nauce, z drugiej strony przedłużające się niepowodzenia w nauce powodują powstawanie zaburzeń mowy. Wpływ zaburzeń mowy na trudności w nauce przejawia się w przedmiotach, które wymagają od dziecka poprawnego pisania i czytania oraz wypowiadania się. Zwrócono uwagę, że dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają nie tylko w czytaniu ale i w pisaniu te same błędy, które wykazują w mowie spontanicznej. Najczęściej spotykane błędy wiążą się z seplenieniem, reraniem, ubezdźwięcznieniem głosek dźwięcznych, co często prowadzi do zmiany znaczenia wyrazu.


Zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki

Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne. Do dziecka mówimy powoli i wyraźnie. Należy unikać języka dziecinnego (spieszczania) w trakcie rozmowy z dzieckiem.
W okresie kształtowania mowy dziecko nie powinno kontaktować się z osobami, które mają wady wymowy, ponieważ wadliwa wymowa otoczenia wywołuje i utrwala wadliwą wymowę dziecka.
Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. W przypadku, gdy brak takiej reakcji, można podejrzewać niedosłuch. Konieczna jest wtedy kontrola.
Nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką uwagą, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy.
Nie wolno poprawiać wymowy dziecka, żądać by kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę. Hamuje to chęć do mówienia, a co z tym idzie w konsekwencji dalszy rozwój mowy.
Wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólne filmów i rozmawianie na ich temat. Czytajmy naszym dzieciom chociaż 10 minut dziennie.
Nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch, a w następstwie dyslalię lub niemotę.
Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), konieczne jest zapewnienie opieki lekarza specjalisty, gdyż wady te są przyczyną zaburzeń mowy.
Dziecka leworęcznego nie należy zmuszać do posługiwania się ręką prawą w okresie kształtowania mowy. Naruszanie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy. Prowadzi to często do zaburzeń mowy, a w szczególności do jąkania.
Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo. Tworzymy u dziecka w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, trudne do zlikwidowania.
Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy.
Dodane przez:Admin dnia 03.09.20153252 Czytan Drukuj
eTwinning

aktywna tablica
Zobacz nasz profil

Facebook

Facebook
biuletyn informacji publicznej


Rodzinne sprawy

Zobacz

System kontroli frekwencji i postępów w nauce
statystyka

Projekty edukacyjne


Godność i prawa człowiekaEURO 2012
Szanujmy wspomnienia
Jak uczyć o holokauście?50 lat - Aleksander Ford i jego film Krzyżacy

Powered by PHP-Fusion

Render time: 0.01 sekundy Copyright © ZSG nr 5 w Radomsku 20215055867 Unikalnych wizyt